Τα στοιχεία είναι από την παρουσίαση της Eurostat για την κοινωνική και οικονομική κατάσταση στις χώρες της ΕΕ με αφορμή τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης που έχουν τεθεί.


Η ισότητα των φύλων είναι ένας από τους 17 δείκτες που εξετάζονται και αποτελείται από τα εξής δεδομένα:

  • Ποσοστό γυναικών και ανδρών με φοίτηση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (30 – 34 ετών)
  • Ποσοστό απασχόλησης νέων αποφοίτων ανάλογα με το φύλο (20 – 34 ετών με τουλάχιστον δευτεροβάθμια εκπαίδευση)
  • Διαφορά στο ύψος των απολαβών μεταξύ ανδρών και γυναικών (ποσοστό μέσου ημερομισθίου ανδρών και γυναικών)
  • Διαφορά στο ποσοστό απασχόλησης ανδρών και γυναικών (20 – 64 ετών)
  • Οικονομικά ανενεργοί άνδρες και γυναίκες λόγω οικιακών υποχρεώσεων (ως ποσοστό του συνολικού πληθυσμού οικονομικά μη ενεργών ατόμων)
  • Ποσοστό γυναικών σε διευθυντικές θέσεις (ως ποσοστό των συνολικών διευθυντικών θέσεων)

Στα γραφήματα που ακολουθούν μπορείτε να δείτε την διαχρονική εξέλιξη των δεδομένων (αναλόγως της διαθεσιμότητας).


Ποσοστό γυναικών και ανδρών με φοίτηση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (30 – 34 ετών)

Εδώ βλέπουμε το ποσοστό γυναικών και ανδρών ηλικίας 30 – 34 ετών με φοίτηση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το 2002 στην Ελλάδα σχεδόν 1 στις 4 γυναίκες (24.9%) είχαν φοιτήσει στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους άνδρες ήταν στο 22.2% και τα ποσοστά του μέσου όρου των χωρών της ΕΕ ήταν 23.7% (γυναίκες) και 21.4% (άνδρες).

Το 2011 σχεδόν 1 στις 3 γυναίκες ηλικίας 30 – 34 ετών είχε φοιτήσει στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (31,5%) ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στους άνδρες είχε ανέβει στο 26.8%. Τα ποσοστά του μέσου όρου της ΕΕ ήταν 37.3% (γυναίκες) και 29.4% (άνδρες).

Το 2019, σχεδόν 1 στις 2 γυναίκες ηλικίας 30 – 34 ετών είχε φοιτήσει στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (49.3%) και στους άνδρες το ποσοστό ανέβηκε στο 36.7%. Τα αντίστοιχα ποσοστά για τις χώρες της ΕΕ (μέσος όρος) ήταν 45.6% (γυναίκες) και 35.1% (άνδρες).

Ποσοστό γυναικών με φοίτηση
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
2019
EU (27 countries –
from 2020)
45,6
EU (28 countries)46,7
Euro area – 19 countries
(from 2015)
45,1
Belgium55,2
Bulgaria39
Czechia41
Denmark57,1
Germany35,9
Estonia60
Ireland59,7
Greece49,3
Spain50,8
France52,3
Croatia41,8
Italy33,8
Cyprus68,2
Latvia57
Lithuania69,5
Luxembourg57,9
Hungary39,8
Malta45,5
Netherlands55,2
Austria45,6
Poland56,4
Portugal42,5
Romania29,8
Slovenia57,1
Slovakia48,3
Finland56,6
Sweden59,9
United Kingdom53,3
Iceland65,7
Norway56,9
Switzerland57,1
Montenegro38,1
North Macedonia39,4
Serbia40,4
Turkey30

Ποσοστό απασχόλησης νέων αποφοίτων ανάλογα με το φύλο (20 – 34 ετών με τουλάχιστον δευτεροβάθμια εκπαίδευση)

Όταν εξετάζεται το ποσοστό απασχόλησης των νέων αποφοίτων (20 – 34 ετών) ανδρών και γυναικών με τουλάχιστον δευτεροβάθμια εκπαίδευση παρατηρούμε πως το ποσοστό το 2006 στην Ελλάδα ήταν 63.3% για τις γυναίκες και 71.8% για τους άνδρες. Για την ΕΕ ο μέσος όρος διαμορφώθηκε ως εξής: 75.6% για τις γυναίκες και 80.8% για τους άνδρες.

Το 2013 το ποσοστό για τις γυναίκες είχε πέσει στο 37.9% και για τους άνδρες νέους αποφοίτους στο 42.7%. Για την ΕΕ ο μέσος όρος διαμορφώθηκε ως εξής: 71.9% για τις γυναίκες και 76.8% για τους άνδρες.

Το 2019 ήταν η πρώτη χρονιά που το ποσοστό των γυναικών είναι μεγαλύτερο από αυτό των ανδρών νέων αποφοίτων. Έτσι το ποσοστό απασχόληση πλησίαζε το 59.8% στις γυναίκες και το 58.9% στους άνδρες. Για την ΕΕ ο μέσος όρος διαμορφώθηκε ως εξής: 78.6% για τις γυναίκες και 83.2% για τους άνδρες.

Ποσοστό απασχόλησης γυναικών
(νέων αποφοίτων)
2019
EU (27 countries –
from 2020)
78,6
EU (28 countries)79,5
Euro area – 19 countries
(from 2015)
78,2
Belgium84
Bulgaria76,3
Czechia79,5
Denmark82,4
Germany90,9
Estonia76,2
Ireland82,5
Greece59,8
Spain72,2
France74,4
Croatia75,9
Italy55,8
Cyprus79,1
Latvia87,1
Lithuania80,1
Luxembourg89,1
Hungary81,1
Malta93,5
Netherlands91,8
Austria87,4
Poland80,9
Portugal79,2
Romania71,5
Slovenia82,5
Slovakia76,9
Finland83
Sweden87,7
United Kingdom85,5
Iceland90,2
Norway90,5
Switzerland87,9
Montenegro65,1
North Macedonia57
Serbia64,9
Turkey49,4

Διαφορά στο ύψος των απολαβών μεταξύ ανδρών και γυναικών (ποσοστό μέσου ημερομισθίου ανδρών και γυναικών)

Εδώ δυστυχώς πέραν δύο στοιχείων το 2010 (15%) και 2014 (12.5%) δεν υπάρχουν άλλα διαθέσιμα στοιχεία για την Ελλάδα. Η διαφορά ανάμεσα στις απολαβές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην ΕΕ (μέσος όρος) φαίνεται πως μειώνεται από το 2012 (16.4%) στο 14.8% το 2018.


Διαφορά στο ποσοστό απασχόλησης ανδρών και γυναικών (20 – 64 ετών)

Εξετάζοντας την διαφορά στο συνολικό ποσοστό απασχόλησης μεταξύ ανδρών και γυναικών (20 – 64 ετών) παρατηρούμε πως αυτή η διαφορά ήταν το 2000 στο 33.3%, το 2010 έπεσε στο 24.2%, το 2015 ήταν 18% και το 2019 ανέβηκε ξανά στο 20%.

Η αντίστοιχη εξέλιξη στο ποσοστό του μέσου όρου των χωρών της ΕΕ είναι: 2000: 19.3%, 2010: 13.3%, 2015: 11.6% και 2019: 11.7%

Ποσοστό απασχόλησης γυναικών (20 – 64 ετών)2019
EU (27 countries –
from 2020)
11,7
EU (28 countries)11,4
Euro area – 19 countries
(from 2015)
11
Belgium8
Bulgaria8,6
Czechia15
Denmark7,2
Germany8
Estonia7,7
Ireland12,4
Greece20
Spain11,9
France7,1
Croatia10,5
Italy19,6
Cyprus11,6
Latvia3,8
Lithuania1,6
Luxembourg9,1
Hungary15,5
Malta20
Netherlands9,3
Austria8,8
Poland15,4
Portugal7,2
Romania19
Slovenia6,8
Slovakia13
Finland2,7
Sweden4,7
United Kingdom9,4
Iceland5,6
Norway5,2
Switzerland8,7
Montenegro13,3
North Macedonia21,3
Serbia13,9
Turkey38,8

Οικονομικά ανενεργοί άνδρες και γυναίκες λόγω οικιακών υποχρεώσεων (ως ποσοστό του συνολικού πληθυσμού οικονομικά μη ενεργών ατόμων)

Στο γράφημα παρουσιάζεται το ποσοστό των οικονομικά ανενεργών ατόμων (άνδρες ή γυναίκες) λόγω οικιακών υποχρεώσεων. Η τεράστια διαφορά ανάμεσα στα δύο φύλα παρατηρείται και στην Ελλάδα και στον μέσο όρο της ΕΕ.

Το 2002 το 40.6% των οικονομικά ανενεργών γυναικών ήταν σε αυτή την κατάσταση λόγω οικιακών υποχρεώσεων ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους άνδρες ήταν 0.8%. (Στην ΕΕ τα ποσοστά διαμορφώνονται ως εξής. 29.4% των οικονομικά ανενεργών γυναικών και 1.3% των ανδρών)

Το 2014, το ποσοστό για τις γυναίκες στην Ελλάδα έπεσε στο 27.7% (28.1% στην ΕΕ) και για τους άνδρες ανέβηκε ελαφρά στο 1.4% (3.4% για την ΕΕ).

το 2019, τα ποσοστά διαμορφώθηκαν ως εξής: Το 27.2% των οικονομικά ανενεργών γυναικών ήταν σε αυτή την κατάσταση λόγω οικιακών υποχρεώσεων με το αντίστοιχο ποσοστό στους άνδρες να βρίσκεται στο 2.1%. Στην ΕΕ (μέσος όρος) τα ποσοστά για τις γυναίκες ήταν 32.2% και για τους άνδρες 4.5%.

Οικονομικά ανενεργές γυναίκες
λόγω οικιακών υποχρεώσεων
2019
EU (27 countries –
from 2020)
32,2
EU (28 countries)32,7
Euro area – 19 countries
(from 2015)
31,1
Belgium26
Bulgaria39,5
Czechia41
Denmark6,6
Germany29
Estonia43,2
Ireland51,1
Greece27,2
Spain41,9
France17,3
Croatia33,9
Italy39,4
Cyprus58,4
Latvia32,4
Lithuania28,1
Luxembourg24,5
Hungary32,6
Malta50
Netherlands16,7
Austria27,9
Poland40,6
Portugal23,7
Romania36,6
Slovenia17,8
Slovakia37,9
Finland19,7
Sweden9,9
United Kingdom36,9
Iceland9,8
Norway5,5
Switzerland36,9
Montenegro39,2
North Macedonia61,6
Serbia27,8
Turkey81,7

Ποσοστό γυναικών σε διευθυντικές θέσεις (ως ποσοστό των συνολικών διευθυντικών θέσεων)

Τέλος, ο δείκτης αυτός μας παρουσιάζει το ποσοστό των γυναικών σε διευθυντικές θέσεις ως μέρος του συνόλου των διευθυντικών θέσεων.

Το 2003, λοιπόν, στην Ελλάδα οι γυναίκες κατείχαν το 7.8% των διευθυντικών θέσεων ενώ στην ΕΕ το ποσοστό ήταν 8.2%

Το 2009, το ποσοστό μειώθηκε (μετά από ένα απότομο peak το 2017) στο 5.1% για τις γυναίκες στην Ελλάδα και 10.9% για τον μέσο όρο των χωρών της ΕΕ.

Το 2014, το ποσοστό στην Ελλάδα αυξήθηκε στο 8.9% ενώ ο μέσος όρος των χωρών της ΕΕ την ίδια χρονιά άγγιξε το 20%.

Το 2019, τέλος, το ποσοστό των γυναικών που κατείχαν διευθυντικές θέσεις στην Ελλάδα ήταν 10.3% – ο αντίστοιχος μέσος όρος των χωρών της ΕΕ ανήλθε στο 28.4%

Ποσοστό γυναικών σε
διευθυντικές θέσεις
2019
EU (27 countries –
from 2020)
28,4
EU (28 countries)28,8
Belgium35,9
Bulgaria18,5
Czechia18,2
Denmark30
Germany35,6
Estonia9,4
Ireland26
Greece10,3
Spain26,4
France45,2
Croatia27
Italy36,1
Cyprus9,4
Latvia31,7
Lithuania12
Luxembourg13,1
Hungary12,9
Malta10
Netherlands34,2
Austria31,3
Poland23,5
Portugal24,6
Romania12,6
Slovenia24,6
Slovakia29,1
Finland34,2
Sweden37,5
United Kingdom32,6
Iceland45,9
Norway40,2
Switzerland:
Montenegro21,1
North Macedonia16,7
Serbia15,6
Turkey18,1
Bosnia and Herzegovina17

πηγή: Eurostat