Στο γράφημα απεικονίζεται η διαχρονική (από το 1995 έως το 2020) εξέλιξη για το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης (ως ποσοστό του ΑΕΠ).

Διαχρονική εξέλιξη της καθαρής χορήγησης / λήψης δανείων της γενικής κυβέρνησης από το 1995 έως το 2020 – πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η διαφορά μεταξύ των συνολικών εσόδων και των συνολικών δαπανών —συμπεριλαμβανομένων των κεφαλαιουχικών δαπανών (ιδίως, του ακαθάριστου σχηματισμού πάγιου κεφαλαίου)— είναι ίση με την καθαρή χορήγηση/λήψη δανείων της γενικής κυβέρνησης.


Το δημοσιονομικό ισοζύγιο ορίζεται ως η καθαρή λήψη/καθαρή χορήγηση δανείων της γενικής κυβέρνησης που δηλώνεται για τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος και εκφράζεται σε σχέση με το ΑΕΠ. Σύμφωνα με το πρωτόκολλο που αφορά τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, δημόσιο χρέος είναι οι ακαθάριστες υποχρεώσεις σε μετρητά και καταθέσεις, χρεόγραφα και δάνεια της γενικής κυβέρνησης που είναι ανεξόφλητα στο τέλος του έτους, μετρούμενα σε ονομαστική αξία και ενοποιημένα.

Τα κύρια έσοδα της γενικής κυβέρνησης περιλαμβάνουν τους φόρους, τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, τα έσοδα από πωλήσεις και τα έσοδα από περιουσιακά στοιχεία. Ορίζονται στο ΕΣΛ 2010 με αναφορά σε έναν κατάλογο κατηγοριών: εμπορεύσιμη παραγωγή, παραγωγή για ιδία τελική χρήση, πληρωμές για μη εμπορεύσιμη παραγωγή, φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών, λοιπές επιδοτήσεις παραγωγής, έσοδα από περιουσιακά στοιχεία, τρέχοντες φόροι εισοδήματος, περιουσίας κ.λπ., κοινωνικές εισφορές, λοιπές τρέχουσες μεταβιβάσεις και μεταβιβάσεις κεφαλαίου.

Οι κύριες δαπάνες περιλαμβάνουν τις αμοιβές των (δημόσιων) υπαλλήλων, τις κοινωνικές παροχές (κοινωνικά επιδόματα και κοινωνικές μεταβιβάσεις σε είδος για εμπορεύσιμη παραγωγή που αγοράζει η γενική κυβέρνηση), τους τόκους για το δημόσιο χρέος, τις επιδοτήσεις και τον ακαθάριστο σχηματισμό παγίου κεφαλαίου.

Οι συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης ορίζονται στο ΕΣΛ 2010 με αναφορά σε έναν κατάλογο κατηγοριών: ενδιάμεση κατανάλωση, ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου, αμοιβές των απασχολουμένων, λοιποί φόροι επί της παραγωγής, επιδοτήσεις, έσοδα από περιουσιακά στοιχεία, τρέχοντες φόροι εισοδήματος και περιουσίας κ.λπ., κοινωνικές παροχές εκτός από κοινωνικές μεταβιβάσεις σε είδος, κοινωνικές μεταβιβάσεις σε είδος – εμπορεύσιμη παραγωγή που αγοράζεται, λοιπές τρέχουσες μεταβιβάσεις, προσαρμογές για τη μεταβολή συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, μεταβιβάσεις κεφαλαίου και συναλλαγές μη παραχθέντων περιουσιακών στοιχείων.


Πίνακας

1995-9.7
1996-8.2
1997-6.1
1998-6.3
1999-5.8
2000-4.1
2001-5.5
2002-6
2003-7.8
2004-8.8
2005-6.2
2006-5.9
2007-6.7
2008-10.2
2009-15.1
2010-11.2
2011-10.3
2012-8.9
2013-13.2
2014-3.6
2015-5.6
20160.5
20170.7
20181
20191.5
2020-6.4

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή


Στηρίξτε αυτή την προσπάθεια με μία δωρεά ή συνδρομή.

Περισσότερα εδώ: https://jodi.graphics/support


Ακολουθήστε στα social media:

Facebook: https://facebook.com/jodigraphics15
Twitter: https://twitter.com/jodigraphics15
Instagram: https://instagram.com/jodigr69
YouTube: https://youtube.com/2012jodi