Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα τις – αναθεωρημένες, ελέω πανδημίας – προβλέψεις της για το 2020.

Η αναφορά περιλαμβάνει τους κύριους δείκτες της οικονομίας στις χώρες της ΕΕ, την Μεγάλη Βρετανία, τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία.


ΑΕΠ: –9.7% η πρόβλεψη για την Ελλάδα το 2020

Η πρόβλεψη για το ΑΕΠ το 2020 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ιαπωνία: -5% και ΗΠΑ: -6.5%)

Η εξέλιξη του ΑΕΠ από το 2001 έως το 2019 και η πρόβλεψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2020 (μετά την πανδημία) για τις χώρες της ΕΕ και επιλεγμένες χώρες του κόσμου

Ελλάδα

Η οικονομία της Ελλάδας αναμένεται να πληγεί σοβαρά από την πανδημία του COVID-19 και τα αντίμετρα που ελήφθησαν για τον περιορισμό της εξάπλωσης του. 

Ο αντίκτυπος της κρίσης αναμένεται να είναι μεγάλος λόγω της σημασίας του τομέα φιλοξενίας στην Ελλάδα και του υψηλού μεριδίου πολύ μικρών επιχειρήσεων, οι οποίες είναι ιδιαίτερα ευάλωτες

Η ισχυρή συρρίκνωση της παραγωγής αναμένεται να επηρεάσει την απασχόληση. Ωστόσο, η κρίση αναμένεται να ακολουθηθεί από μια ανάκαμψη το 2021. Η ύφεση και το κόστος των φορολογικών μέτρων για την αντιμετώπιση της κρίσης θα οδηγήσουν σε ένα σημαντικό έλλειμμα το 2020.

Ενώ οι κύριες επιπτώσεις του lock-down αναμένεται να συγκεντρωθούν το δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, ο τουριστικός τομέας της Ελλάδας, ενδέχεται να επηρεαστεί και το τρίτο τρίμηνο του 2020, καθώς οι περιορισμοί στα ταξίδια αναμένεται να παραμείνουν σε ισχύ και η γενικότερη ζήτηση για ταξίδια στο εξωτερικό θα παραμείνει μειωμένη. 


Τα κύρια στοιχεία της ελληνικής οικονομίας την περίοδο 2000-2015, 2016, 2017, 2018, 2019 και η πρόβλεψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2020 (μετά την πανδημία)

Οι προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα το 2020

ΑΕΠ: -9.7%
Χρέος: 196.4% του ΑΕΠ
Ανεργία: 19.9%
Ισοζύγιο πληρωμών γενικής κυβέρνησης: -6.4%
Ιδιωτική κατανάλωση: -9.0% (του ΑΕΠ)
Ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου: – 30.% (του ΑΕΠ)
Εξαγωγές (αγαθών & υπηρεσιών): -21.4% (του ΑΕΠ)
Εισαγωγές (αγαθών & υπηρεσιών): –-18.0% (του ΑΕΠ)


Δεδομένου ότι πάνω από το 70% των εισπράξεων από τον τουρισμό συγκεντρώνεται τους κύριους καλοκαιρινούς μήνες, τα εμπόδια κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου θα έχουν μεγάλο αντίκτυπο στις συνολικές εξαγωγές υπηρεσιών το 2020.

Εν μέσω περιορισμένων ευκαιριών κατανάλωσης κατά τη διάρκεια του lock-down και του μειωμένου διαθέσιμου εισοδήματος, η ιδιωτική κατανάλωση προβλέπεται να παρουσιάσει ισχυρή πτώση το 2020.

Τα φορολογικά μέτρα που θεσπίστηκαν κατά την περίοδο κλειδώματος για την προστασία της οικονομίας αναμένεται να μειώσουν σε κάποιο βαθμό τις καταναλωτικές δαπάνες και να ανοίξουν το δρόμο για μια ταχύτερη ανάκαμψη, το 2021.

Οι επενδύσεις αναμένεται να επηρεαστούν έντονα από την αυξημένη αβεβαιότητα και τον χαμηλότερο κύκλο εργασιών το 2020.

Λόγω της παγκόσμιας φύσης της κρίσης, οι εξαγωγές αναμένεται να υποστούν ισχυρή μείωση το 2020.

Οι κύριες εξαγωγικές αγορές της Ελλάδας αναμένεται να είναι μεταξύ των χωρών που πλήττονται περισσότερο, οδηγώντας σε μείωση της ζήτησης για ελληνικά αγαθά και υπηρεσίες, κάτι που ενισχύεται επίσης από το μεγάλο μερίδιο του τουρισμού και της ναυτιλίας στις εξαγωγές.

Τουλάχιστον 160.000 θέσεις εργασίας μπορεί να χαθούν εξαιτίας της κρίσης και το ποσοστό ανεργίας μπορεί να αυξηθεί στο 20% το 2020.


Δημόσιο χρέος: 196.4% του ΑΕΠ η πρόβλεψη για την Ελλάδα το 2020

Η εξέλιξη του χρέους από το 2001 έως το 2019 και η πρόβλεψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2020 (μετά την πανδημία) για τις χώρες της ΕΕ και επιλεγμένες χώρες του κόσμου

πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή