211 εκ. ευρώ έχουν διανεμηθεί ως μερίσματα στους μετόχους μόνο κατά την τελευταία πενταετία


Στο γράφημα αναφέρονται τα κέρδη μετά από τους φόρους της τελευταίας 15 ετίας και το ύψος των διανεμηθέντων μερισμάτων (την τελευταία 5 ετία). Επίσης σημειώνονται τα σημαντικότερα γεγονότα (δείτε αναλυτικότερα εδώ) που σχετίζονται με την εταιρεία.


Οικονομική
χρήση
ΚΕΡΔΗ
(μετά από φόρους)
σε εκ. ευρώ
2005€15.0
2006€26.7
2007€35.8
2008€29.5
2009€23.0
2010-€23.3
2011-€27.2
2012-€10.5
2013€66.3
2014€80.2
2015€68.4
2016€32.2
2017€60.4
2018€67.9
2019€78.5
Οικονομικές καταστάσεις

Έτος
διανομής
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
διανεμηθεντων μερισμάτων
σε εκ. ευρώ
2015€50.0
2016€50.0
2017€28.6
2018€42.9
2019€39.3
Οικονομικές καταστάσεις

πηγή: Λεωνίδας Βατικιώτης (@LeonidasV)