Την τελευταία θέση ανάμεσα στις χώρες της Ευρώπης και την 32η θέση σε σύνολο των 38 χωρών που εξετάζει ο ΟΟΣΑ καταλαμβάνει η Ελλάδα στην κατάταξη με βάση τον αριθμό των νοσηλευτών ανά 1,000 άτομα.Chart


Data

CountryNurses per 1,000 people
Norway17.8
Switzerland17.2
Iceland14.8
Germany12.9
Ireland12.2
USA11.7
Luxembourg11.7
Australia11.7
Japan11.3
Belgium11
Sweden10.9
France10.8
New Zealand10.3
Canada10
Denmark9.9
Slovenia9.9
Russia8.5
Czechia8.1
United Kingdom7.8
Lithuania7.7
South Korea6.9
Austria6.8
Italy6.7
Portugal6.7
Hungary6.5
Estonia6.2
Spain5.7
Slovakia5.7
Poland5.1
Israel5.1
Latvia4.6
Greece3.3
Mexico2.9
China2.7
Turkey2.1
India1.5
Colombia1.3
South Africa1.3

πηγή: ΟΟΣΑ

Ως αριθμός νοσηλευτών ορίζεται το σύνολο των «ασκούμενων» νοσηλευτών που παρέχουν άμεσες υπηρεσίες υγείας σε ασθενείς, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολούμενων.

Ωστόσο, για ορισμένες χώρες (Γαλλία, Ιρλανδία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Πορτογαλία, Σλοβακία, Τουρκία και Ηνωμένες Πολιτείες), λόγω έλλειψης συγκρίσιμων στοιχείων, τα αριθμητικά στοιχεία αντιστοιχούν σε «επαγγελματικά ενεργούς» νοσηλευτές, συμπεριλαμβανομένων αυτών που εργάζονται στον τομέα της υγείας ως διευθυντές, εκπαιδευτικοί, ερευνητές κ.λπ.

Για την Αυστρία και την Ελλάδα, τα δεδομένα περιλαμβάνουν μόνο νοσηλευτές που εργάζονται σε νοσοκομεία.

Οι μαίες και οι βοηθοί νοσηλευτών (που δεν αναγνωρίζονται ως νοσηλευτές) συνήθως αποκλείονται, αν και ορισμένες χώρες περιλαμβάνουν μαίες, καθώς θεωρούνται ειδικευμένοι νοσηλευτές. Αυτός ο δείκτης μετράται ανά 1,000 κατοίκους.