Αριστερά, κέντρο ή δεξιά;

Σε κάθε έρευνα του Ευρωβαρόμετρου, που διεξάγεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα κάθε χρόνο σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιλαμβάνεται και μια ερώτηση πολιτικού αυτοπροσδιορισμού στην κλίμακα αριστερά – κέντρο – δεξιά (1 – 10).

Οι απαντήσεις στην γενική ερώτηση αυτοπροσδιορισμού δείχνουν πως τα πράγματα είναι σχεδόν μοιρασμένα στις τέσσερις κατηγορίες:


Απάντηση στην γενική ερώτηση πολιτικού αυτοπροσδιορισμού (1: Αριστερά έως 10: Δεξιά) στην Ελλάδα – πηγή: Ευρωβαρόμετρο 91 – Αύγουστος 2019

α. αριστεροί/ές δηλώνει το 26% (κλίμακα 1 έως 4),

β. κεντρώοι/ες δηλώνει το 29% (κλίμακα 5 και 6),

γ. δεξιοί/ες δηλώνει το 24% (κλίμακα 7 έως 10) και

δ. αρνείται να απαντήσει ή δεν γνωρίζει την απάντηση το 21%.


Το ενδιαφέρον συγκεντρώνεται στην επιμέρους κατηγοριοποίηση των απαντήσεων αυτών με βάση άλλα χαρακτηριστικά των ερωτηθέντων της έρευνας.

Πως επηρεάζει η ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο, το επάγγελμα, η οικογενειακή και η οικονομική κατάσταση τον αυτοπροοσδιορισμό κάποιου ως αριστερό, κεντρώο ή δεξιό; Ποια η σχέση της χρήσης του διαδικτύου ή του βαθμού αστικοποίησης με τον αυτοπροσδιορισμό αυτό;

Στο άρθρο δεν εξετάστηκε η κατηγορία “φύλο” μιας και δεν έδειχνε κάποια διαφοροποίηση από τα γενικά αποτελέσματα.


Ηλικιακή ομάδα

Κεντρώοι νέοι, αριστεροί μεσήλικες και δεξιοί γέροι

Σχεδόν 1 στους 3 νέους 15 έως 24 ετών δηλώνει κεντρώος ενώ το δεύτερο μεγαλύτερο γκρουπ σε αυτή την ηλικιακή ομάδα είναι όσοι αρνούνται να απαντήσουν στην ερώτηση. Σχεδόν 1 στους 5 δηλώνει αριστερός ενώ μόλις το 15% δηλώνουν δεξιοί. Το ποσοστό για την δεξιά φαίνεται πως διατηρείται στα ίδια αυτά επίπεδα μέχρι την ηλικία των 45 ετών, μιας και στις ηλικιακές ομάδες 45 – 64 ετών σχεδόν 1 στους 4 δηλώνει δεξιός ενώ στις μεγαλύτερες ηλικίες των 65 και άνω σχεδόν 1 στους 3.

Πολιτικός αυτοπροσδιορισμός ανά ηλικιακή ομάδα 15-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65-74, 75+ / πηγή: Ευρωβαρόμετρο 91 – δημοσίευση: Αύγουστος 2019

Ο πίνακας με τα αποτελέσματα για την κάθε ηλικιακή ομάδα έχει ως εξής:

ΗΛΙΚΙΑΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 15-24 25-3435-4445-5455-6465-7475+
ΑΡΙΣΤΕΡΑ19%23%31%31%31%24%21%
ΚΕΝΤΡΟ32%34%27%29%31%27%27%
ΔΕΞΙΑ15%14%15%25%22%37%36%
ΑΡΝΗΣΗ21%22%18%11%14%8%12%

Το ποσοστό των απαντήσεων “Δεν γνωρίζω” δεν περιλαμβάνεται στον πίνακα.


Μορφωτικό επίπεδο

Σχεδόν 1 στους 3 των αποφοίτων γυμνασίου δηλώνει δεξιός (30%) ενώ το ποσοστό αυτό μειώνεται σε κάθε ανώτερο μορφωτικό επίπεδο μέχρι τον 1 στους 10 (10%) στην κατηγορία όσων είναι τώρα φοιτητές.

Επίσης σχεδόν 1 στους 3 των αποφοίτων γυμνασίου δηλώνει κεντρώος ενώ το ποσοστό αυτό στους φοιτητές φτάνει το 33%. Στην κατηγορία αποφοίτων γυμνασίου, αριστερός δηλώνει μόλις 1 στους 5 (20%) ενώ στην κατηγορία των αποφοιτων πανεπιστημίου το ποσοστό αυτό φτάνει τον 1 στους 3 (30%).

Πολιτικός αυτοπροσδιορισμός ανά μορφωτικό επίπεδο (απόφοιτοι γυμνασίου, απόφοιτοι λυκείου, φοιτητές και απόφοιτοι πανεπιστημίου) / πηγή: Ευρωβαρόμετρο 91 – δημοσίευση: Αύγουστος 2019

Ο πίνακας με τα αποτελέσματα για την κάθε κατηγορία έχει ως εξής:

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΛΥΚΕΙΟΥΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΦΟΙΤΗΤΕΣ
ΑΡΙΣΤΕΡΑ21%29%30%14%
ΚΕΝΤΡΟ30%26%31%33%
ΔΕΞΙΑ30%23%23%10%
ΑΡΝΗΣΗ12%17%13%23%

Το ποσοστό των απαντήσεων “Δεν γνωρίζω” δεν περιλαμβάνεται στον πίνακα.


Επαγγελματική ομάδα

1 στους 3 συνταξιούχους δηλώνει δεξιός ενώ σχεδόν 1 στους 3 ελεύθερους επαγγελματίες δηλώνει αριστερός

1 στους 4 όσων ασχολούνται με τα οικιακά αυτοπροσδιορίζεται στην δεξιά ενώ 4 στους 10 managers αυτοπροσδιορίζονται κεντρώοι.

Πολιτικός αυτοπροσδιορισμός ανά επαγγελματική ομάδα (ελεύθεροι επαγγελματίες, managers, οικιακά, άνεργοι, συνταξιούχοι) / πηγή: Ευρωβαρόμετρο 91 – δημοσίευση: Αύγουστος 2019

Ο πίνακας με τα αποτελέσματα για την κάθε επαγγελματική ομάδα έχει ως εξής:

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓΕΛ-
ΜΑΤΙΕΣ
MANAGERSΟΙΚΙΑΚΑΑΝΕΡΓΟΙΣΥΝ/ΧΟΙ
ΑΡΙΣΤΕΡΑ30%28%18%28%25%
ΚΕΝΤΡΟ29%38%35%27%28%
ΔΕΞΙΑ18%22%27%18%36%
ΑΡΝΗΣΗ14%12%16%19%9%

Το ποσοστό των απαντήσεων “Δεν γνωρίζω” δεν περιλαμβάνεται στον πίνακα.


Οικογενειακή κατάσταση

Σχεδόν 1 στους 2 όσων είναι χήροι / ες δηλώνουν δεξιοί/ες ενώ 1 στους 3 των διαζευγμένων δηλώνουν αριστεροί/ες. 1 στους 3 όσων είναι ελεύθεροι/ες δηλώνουν κεντρώοι/ες ενώ δεν παρατηρείται αξιοσημείωτη διαφορά ανάμεσα σε όσους είναι παντρεμένοι / ες.

Πολιτικός αυτοπροσδιορισμός ανά οικογενειακή κατάσταση (παντρεμένοι/ες, ελεύθεροι/ες, διαζευγμένοι/ες, χήροι/ες) / πηγή: Ευρωβαρόμετρο 91 – δημοσίευση: Αύγουστος 2019

Ο πίνακας με τα αποτελέσματα για την κάθε κατηγορία έχει ως εξής:

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΙ/ΕΣΕΛΕΥΘΕΡΟΙ/ΕΣΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΙ/ΕΣΧΗΡΟΙ/ΕΣ
ΑΡΙΣΤΕΡΑ26%26%35%19%
ΚΕΝΤΡΟ29%32%31%19%
ΔΕΞΙΑ27%14%9%43%
ΑΡΝΗΣΗ13%18%19%14%

Το ποσοστό των απαντήσεων “Δεν γνωρίζω” δεν περιλαμβάνεται στον πίνακα.


Οικονομική κατάσταση (δυσκολία πληρωμής λογαριασμών)

Σχεδόν 1 στους 3 όσων δηλώνουν πως δεν έχουν σχεδόν ποτέ κάποια δυσκολία πληρωμής των λογαριασμών τους αυτοπροσδιορίζονται ως δεξιοί ενώ 1 στους 3 όσων αντιμετωπίζουν δυσκολία μερικές φορές ως κεντρώοι.

Πολιτικός αυτοπροσδιορισμός ανά οικονομική κατάσταση – δυσκολία πληρωμής λογαριασμών (τις περισσότερες φορές, μερικές φορές, σχεδόν ποτέ) / πηγή: Ευρωβαρόμετρο 91 – δημοσίευση: Αύγουστος 2019

Ο πίνακας με τα αποτελέσματα για την κάθε κατηγορία έχει ως εξής:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
(ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ)
ΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΦΟΡΕΣΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣΣΧΕΔΟΝ ΠΟΤΕ
ΑΡΙΣΤΕΡΑ28%27%19%
ΚΕΝΤΡΟ28%32%23%
ΔΕΞΙΑ22%23%31%
ΑΡΝΗΣΗ16%13%18%

Το ποσοστό των απαντήσεων “Δεν γνωρίζω” δεν περιλαμβάνεται στον πίνακα.


Βαθμός αστικοποίησης

Εξετάζοντας τον βαθμό αστικοποίησης και πόσο αυτός επηρεάζει τον αυτοπροσδιορισμό των ερωτηθέντων παρατηρούμε πως σχεδόν το 30% όσων μένουν σε χωριό δηλώνουν δεξιοί με το ποσοστό αυτό να πέφτει στο περίπου στο 20% όσων μένουν σε πόλη ενώ αντιθέτως 1 στους 3 εκεί δηλώνει κεντρώος.

Πολιτικός αυτοπροσδιορισμός ανά βαθμό αστικοποίησης (χωριό, κωμόπολη, πόλη) / πηγή: Ευρωβαρόμετρο 91 – δημοσίευση: Αύγουστος 2019

Ο πίνακας με τα αποτελέσματα για την κάθε κατηγορία έχει ως εξής:

ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣΧΩΡΙΟΚΩΜΟΠΟΛΗΠΟΛΗ
ΑΡΙΣΤΕΡΑ24%28%27%
ΚΕΝΤΡΟ29%26%31%
ΔΕΞΙΑ29%23%21%
ΑΡΝΗΣΗ14%11%17%

Το ποσοστό των απαντήσεων “Δεν γνωρίζω” δεν περιλαμβάνεται στον πίνακα.


Χρήση διαδικτύου

Το 60% όσων κάνουν καθημερινή χρήση του διαδικτύου αυτοπροσδιορίζονται ως αριστεροί ή κεντρώοι ενώ σχεδόν 1 στους 3 όσων δεν έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ διαδίκτυο δηλώνει δεξιός.

Πολιτικός αυτοπροσδιορισμός ανά συχνότητα χρήσης του διαδικτύου (καθημερινή, μερικές φορές, ποτέ) / πηγή: Ευρωβαρόμετρο 91 – δημοσίευση: Αύγουστος 2019

Ο πίνακας με τα αποτελέσματα για την κάθε κατηγορία έχει ως εξής:

ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣΠΟΤΕ
ΑΡΙΣΤΕΡΑ28%24%26%
ΚΕΝΤΡΟ31%28%26%
ΔΕΞΙΑ20%22%32%
ΑΡΝΗΣΗ15%20%11%

Το ποσοστό των απαντήσεων “Δεν γνωρίζω” δεν περιλαμβάνεται στον πίνακα.


Γνώμη για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σχεδόν 4 στους 10 όσων έχουν θετική γνώμη για την ΕΕ δηλώνουν κεντρώοι ενώ σχεδόν 1 στους 3 όσων έχουν αρνητική γνώμη για την ΕΕ δηλώνει αριστερός.

Πολιτικός αυτοπροσδιορισμός με βάση την γνώμη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (θετική, ουδέτερη, αρνητική) / πηγή: Ευρωβαρόμετρο 91 – δημοσίευση: Αύγουστος 2019

Ο πίνακας με τα αποτελέσματα για την κάθε κατηγορία έχει ως εξής:

ΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΕΘΕΤΙΚΗΟΥΔΕΤΕΡΗΑΡΝΗΤΙΚΗ
ΑΡΙΣΤΕΡΑ22%27%30%
ΚΕΝΤΡΟ35%29%23%
ΔΕΞΙΑ27%23%21%
ΑΡΝΗΣΗ11%13%21%

Το ποσοστό των απαντήσεων “Δεν γνωρίζω” δεν περιλαμβάνεται στον πίνακα.


Τα στοιχεία είναι από το Ευρωβαρόμετρο (Standard Eurobarometer 91), αφορούν στην περίοδο του Ιουνίου 2019 και δημοσιεύθηκαν τον Αύγουστο του 2019.

πηγή


Στηρίξτε αυτή την προσπάθεια με μία δωρεά ή συνδρομή.

Περισσότερα εδώ: https://jodi.graphics/support


Ακολουθήστε στα social media:

Facebook: https://facebook.com/jodigraphics15
Twitter: https://twitter.com/jodigraphics15
Instagram: https://instagram.com/jodigr69
YouTube: https://youtube.com/2012jodi