Από τα στοιχεία της Eurostat για τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή και συγκεκριμένα για τις τιμές του άρτου & των δημητριακών στις χώρες της Ευρώπης προκύπτει ο παρακάτω χάρτης.

Ο μέσος όρος της ΕΕ είναι 100 και στον πίνακα φαίνεται η απόκλιση της κάθε χώρας από τον μέσο όρο αναλόγως του επιπέδου τιμών στον άρτο και τα δημητριακά.

Norway167,0
Switzerland163,3
Iceland155,9
Denmark151,8
Austria135,3
Finland127,3
Luxembourg127,0
Cyprus123,4
Sweden123,2
Ireland119,4
Italy118,1
Belgium114,5
Greece114,2
France111,2
Malta110,5
Spain108,0
Slovenia103,9
Croatia102,9
Germany101,5
EU28100,0
Portugal97,5
Estonia95,2
Netherlands89,9
Slovakia87,5
United Kingdom86,4
Latvia86,0
Lithuania81,4
Czechia79,5
Hungary76,8
Montenegro73,8
Bosnia & Herzegovina71,1
Serbia70,2
Albania69,7
Poland68,4
Kosovo64,2
Bulgaria62,0
Turkey60,5
North Macedonia57,1
Romania54,2

πηγή: Eurostat (prc_ppp_ind)