Το ποσοστό απασχόλησης των νέων αποφοίτων (από 1 έως 3 χρόνια πριν) Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στις χώρες της Ευρώπης

Malta96,7
Iceland95,8
Netherlands94,8
Norway94,8
Germany94,3
Luxembourg94,0
Sweden92,5
Switzerland92,3
Czechia91,5
Hungary91,5
Latvia91,3
Lithuania90,4
Belgium90,3
Austria90,1
Ireland89,5
Estonia89,0
Poland88,9
Romania88,9
United Kingdom88,4
Finland88,3
Denmark87,8
Portugal85,9
EU2885,5
Slovenia85,3
Bulgaria84,5
France84,4
Slovakia82,4
Cyprus81,3
Spain77,9
Croatia75,2
Serbia68,9
Montenegro65,6
Turkey64,2
Italy62,8
Greece59,0
North Macedonia55,3

πηγή: Eurostat