Η ανάλυση των τραπεζικών καταθέσεων (ανά τομέα) στην Ελλάδα από το 2001 έως τον Αύγουστο του 2019 με βάση τα στοιχεία από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Το γράφημα με το ύψος των τραπεζικών καταθέσεων – σε εκ. ευρώ – ανά τομέα (Γενική Κυβέρνηση, Νοικοκυριά, Μη χρημ. επιχειρήσεις & Ασφαλιστικές επιχειρήσεις – Λοιπά χρημ. ιδρύματα) για τους κατοίκους εσωτερικού από το 2001 έως τον Αύγουστο του 2019

Στο παραπάνω γράφημα απεικονίζεται το ύψος των τραπεζικών καταθέσεων στην Ελλάδα για τους κατοίκους εσωτερικού στους τέσσερις επιμέρους τομείς:

Γενική κυβέρνηση (με μπλε χρώμα)
Νοικοκυριά & Ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα (ΙΜΚΙ) (με κόκκινο χρώμα)
Μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (με κίτρινο)
Ασφαλιστικές επιχειρήσεις – ΤΕΑ & λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (με πράσινο χρώμα)


Τα συνολικά στοιχεία για το ύψος των τραπεζικών καταθέσεων (σε εκ. ευρώ) για τον Αύγουστο του 2019 ανά τομέα έχουν ως εξής:

Γενική Κυβέρνηση12.117
Νοικοκυριά & ΙΜΚΙ114.250
Μη χρηματοπιστωτικές
επιχειρήσεις
21.967
Ασφαλιστικές επιχειρήσεις και
Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ)
& Λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
3.494
ΣΥΝΟΛΟ (Κάτοικοι εσωτερικού)151.828

Αναλυτικά για τον κάθε τομέα τα στοιχεία έχουν ως εξής από το 2001 έως και τον Αύγουστο του 2019

Γενική κυβέρνηση

Οι καταθέσεις στον τομέα “Γενική κυβέρνηση” – σε εκ. ευρώ – από το 2001 έως τον Αύγουστο του 2019

Νοικοκυριά & ΙΜΚΙ

Οι καταθέσεις στον τομέα “Νοικοκυριά & ΙΜΚΙ” – σε εκ. ευρώ – από το 2001 έως τον Αύγουστο του 2019

Όσον αφορά στις τραπεζικές καταθέσεις των νοικοκυριών έχουμε και μια πιο αναλυτική εικόνα για το είδος των καταθέσεων αυτών (Καταθέσεις όψεως, Ταμιευτηρίου, Προθεσμιακές, Ρέπος).

Τα δεδομένα από την Τράπεζα της Ελλάδος από το 2001 έως τον Αύγουστο του 2019 έχουν ως εξής:

Οι καταθέσεις στον τομέα “Νοικοκυριά & ΙΜΚΙ” – ανά επιμέρους κατηγορία (ρέπος, προθεσμιακές, ταμιευτηρίου, όψεως) – σε εκ. ευρώ – από το 2001 έως τον Αύγουστο του 2019

Με ελαφρύ κίτρινο χρώμα είναι οι καταθέσεις σε ρέπος (μηδενίζονται από το 2007 και μετά), ενώ με πορτοκαλί χρώμα είναι οι προθεσμιακές καταθέσεις. Ακολουθούν με κόκκινο χρώμα οι καταθέσεις ταμιευτηρίου και τέλος με σκούρο κόκκινο οι καταθέσεις όψεως.


Μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις

Οι καταθέσεις στον τομέα “Μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις” – σε εκ. ευρώ – από το 2001 έως τον Αύγουστο του 2019

Ασφαλιστικές επιχειρήσεις και Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ) & Λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα

Οι καταθέσεις στον τομέα ” Ασφαλιστικές επιχειρήσεις και Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ) & Λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα” – σε εκ. ευρώ – από το 2001 έως τον Αύγουστο του 2019

Για περισσότερες πληροφορίες και στοιχεία μπορείτε να δείτε το αρχείο excel που δημοσιεύει η Τράπεζα της Ελλάδος με τα στοιχεία των τραπεζικών καταθέσεων.


Στηρίξτε αυτή την προσπάθεια με μία δωρεά ή συνδρομή.

Περισσότερα εδώ: https://jodi.graphics/support


Ακολουθήστε στα social media:

Facebook: https://facebook.com/jodigraphics15
Twitter: https://twitter.com/jodigraphics15
Instagram: https://instagram.com/jodigr69