Ο χάρτης με το κατά κεφαλήν ΑΕΠ για το 2018 για όλες τις χώρες της Ευρώπης

Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ή ΑΕΠ) είναι το σύνολο όλων των προϊόντων και αγαθών που παράγει μια οικονομία σε διάστημα ενός έτους, εκφρασμένο σε χρηματικές μονάδες. Με άλλα λόγια είναι η συνολική αξία όλων των τελικών αγαθών (υλικών και άυλων) που παρήχθησαν εντός μιας χώρας σε διάστημα ενός έτους, ακόμα και αν μέρος αυτού παρήχθη από παραγωγικές μονάδες που ανήκουν σε κατοίκους του εξωτερικού.

Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ υπολογίζεται ως η αναλογία του συνολικού ΑΕΠ προς τον πληθυσμό της κάθε χώρας το δεδομένο έτος. Τα στοιχεία του κατά κεφαλήν ΑΕΠ εκφράζονται σε μονάδες αγοραστικής δύναμης (PPS), οι οποίες αποτελούν ένα “κοινό νόμισμα μέτρησης” το οποίο απαλείφει τις διαφορές στις τιμές που υπάρχουν μεταξύ των χωρών για να μπορέσει να είναι πιο ουσιαστική η σύγκριση των δεδομένων.


Ο πίνακας με τα στοιχεία για το κατά κεφαλήν ΑΕΠ το 2018 σε όλες τις χώρες της Ευρώπης.

Luxembourg78.500
Ireland57.800
Switzerland48.400
Norway46.500
United States44.300
Iceland41.200
Netherlands39.900
Austria39.300
Denmark39.000
Germany38.100
Sweden37.400
Belgium35.700
Finland34.200
United Kingdom32.200
France32.100
Japan30.300
Malta30.200
Italy29.500
Spain28.300
Czechia28.000
Slovenia27.000
Cyprus26.800
Estonia25.100
Lithuania24.900
Slovakia24.000
Portugal23.400
Poland21.900
Latvia21.700
Hungary21.700
Greece21.000
Turkey20.000
Romania19.900
Croatia19.500
Bulgaria15.500
Montenegro14.500
Serbia12.300
North Macedonia11.600
Bosnia and Herzegovina9.700
Albania9.400

πηγή: Eurostat (SDG_10_10)


Στηρίξτε αυτή την προσπάθεια με μία δωρεά ή συνδρομή.

Περισσότερα εδώ: https://jodi.graphics/support


Ακολουθήστε στα social media:

Facebook: https://facebook.com/jodigraphics15
Twitter: https://twitter.com/jodigraphics15
Instagram: https://instagram.com/jodigr69
YouTube: https://youtube.com/2012jodi


Map created with mapchart.net